Раскид уговора о дневном боравку детета

Предшколска установа „Гимназион“

број: ________

________________ 2018. год.

Чачак

 

На основу Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010) закључује се

 

УГОВОР О РАСКИДУ УГОВОРА О ДНЕВНОМ БОРАВКУ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ГИМНАЗИОН“ ЧАЧАК

између:

  1. Предшколске установе „Гимназион“ Чачак, ул. Градски бедем 14а, коју заступа директор Весна Милошевић, као послодавца (у даљем тексту: Установа), с једне стране

и

  1. __________________________ из Чачка, ул. ______________________ бр. ______ (ЈМБГ) _______________________, бр.л.к. _______________ МУП ___________, запослен у ________________________________________, као родитеља (у даљем тексту: Родитељ), с друге стране,

о следећем:

 

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да су дана _______________ године закључиле Уговор о дневном боравку детета у Предшколској установи „ГИМНАЗИОН“ Чачак, број ________ на неодређено време.

 

Члан 2.

Уговарачи су сагласни да се Уговор о дневном боравку детета број _______ од __________ године РАСКИДА и то са даном ____________ године.

 

Члан 3.

Раскидањем наведеног Уговора, уговарачи констатују да је Родитељ исплатио све обавезе према Установи, као и да Установа нема дуговања према Родитељу.

 

Члан 4.

Овај Уговор ступа на снагу и производи сва правна дејства даном потписивања.

Члан 5.

Овај Уговор о раскиду Уговора о дневном боравку детета број _____ од ____________ године сачињен је у 2 (два) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 1 (један) за своје потребе.

 

 

ЗА УСТАНОВУ,                                                              РОДИТЕЉ,

____________________________                           ______________________

Весна МИлошевић                                     (_____________________)

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *