Уговор о дневном боравку детета

Предшколска установа „Гимназион“

Број: ____________

____________ 2016. год.

Чачак

На основу Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гласник РС, бр. 18/2010.) закључује се

 УГОВОР

О ДНЕВНОМ БОРАВКУ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

„ГИМНАЗИОН“ ЧАЧАК

између:

  1. Предшколске установе „Гимназион“ Чачак, ул. Градски бедем 14а, коју заступа директор Весна Милошевић, као послодавца (у даљем тексту: Установа), с једне стране

и

2. __________________________ из Чачка, ул. ______________________ бр. ______ (ЈМБГ) _______________________, бр.л.к. _______________ МУП ___________, запослен у ________________________________________, као родитеља (у даљем тексту: Родитељ), с друге стране, о следећем

Члан 1.

Предмет овог Уговора је пријем детета на _______________________ боравак у Предшколској установи „Гимназион“ Чачак.

Члан 2.

Установа прима на ____________________ боравак дете ___________ ________________________, рођено ________________ године, почев од _________ ________ године и обавезује се да детету омогући боравак, васпитање, образовање, негу и исхрану за време боравка у Установи, према Програму рада Установе.

Члан 3.

У складу са чланом 2. овог Уговора, Установа је дужна да:

– обезбеди услове за правилан психофизички развој и негу детета,

– подстиче сензорни и моторни развој детета,

– подстиче емоционални и социјални развој детета,

– подстиче и развија интелектуалне способности детета.

Члан 4.

Месечни трошкови боравка и исхране детета у Установи износе у тренутку уписа износе 13.800 динара.

Члан 5.

Родитељ се обавезује да трошкове боравка и исхране детета плаћа редовно до 15-ог у месецу за претходни месец.

Цену боравка и исхране одређује Установа. Утврђена цена је истакнута на огласној табли Установе.

О евентуалној промени цене Установа обавештава Родитеља писаним путем. Приликом сваке промене цене Установа и Родитељ склапају анекс овог Уговора.

Члан 6.

Радно време Установе је од 6,30 до 17 часова.

У случају потребе за дужим боравком детета у Установи од уговореног радног времена, за категорију „целодневни боравак“, родитељ је дужан да благовремено, у току дана, телефоном обавести Установу о насталој потреби, при чему трошкове дужег боравка сноси Родитељ.

Члан 7.

За време одсуства детета до 5 (пет) дана везано, Родитељ плаћа трошкове у износу од 50% од утврђене цене за те дане.

Члан 8.

Закључењем овог Уговора, Родитељ се обавезује да:

–          приликом уписа детета у Установу донесе потврду од лекара педијатра о здравственом стању детета, не старију од 7 (седам) дана,

–          у случају да је дете болесно, на позив васпитача, дође и узме дете,

–          у случају одсуствовања детета обавести васпитача о разлозима недоласка детета, као и да после болести детета достави потврду од лекара да је дете здраво,

–          дете лично доводи и одводи према утврђеном радном времену Установе, а уколико није у могућности да лично доведе или одведе дете, благовремено обавести Установу о лицу које ће га заменити,

–          благовремено обавести Установу о промени околности које могу утицати на боравак детета у Установи.

Члан 9.

Установа може једнострано раскинути овај Уговор у следећим случајевима:

–          ако дете одсуствује из Установе дуже од 30 дана, изузев ако је дете због болести одсутно, што Родитељ доказује потврдом од лекара,

–          ако Родитељ не обавести Установу о свему што је везано за здравствено стање његовог детета, а што би могло угрозити здравље друге деце у Установи,

–          ако родитељ до 30-ог у месецу не уплати цену боравка и исхране детета за претходни месец.

Члан 10.

Установа и Родитељ су сагласни да ће Родитељ Установи дати, на име депозита, износ од 50 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБ Србије на дан закључења овог Уговора.

Депозит из претходног става, Установа ће вратити Родитељу уколико су у тренутку престанка уговорног односа измирене обавезе Родитеља које се тичу боравка детета у Установи.

Члан 11.

У складу са одлуком општине о регресирању дела трошкова боравка детета у Установи родитељ који остварује то право је у обавези да:

  • најкасније последњег дана у месецу донесе оправдање за дане када је дете одсуствовало из вртића (потврду од лекара или решење за годишњи одмор)
  • најкасније до 8. у месецу дође, преузме уплатницу и потпише извештај о присутности детета у претходном месецу.

Члан 12.

У случају промењених околности или из других оправданих разлога, уговорне стране могу закључити анекс овог Уговора у писменој форми.

 Члан 13.

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај Уговор.

У случају поновљеног или грубог неизвршавања уговорних обавеза од стране једне стране, друга уговорна страна има право једностраног раскида овог Уговора и право на надокнаду проузроковане штете.

 Члан 14.

За све оно што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о предшколском васпитању и образовању и одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.

Евентуални спор из овог Уговора решаваће стварно надлежан суд у Чачку.

Члан 16.

Овај Уговор сачињен је у 3 (три) истоветна примерка, 1 (један) за општину, 1 (један) за Установу и 1 (један) за Родитеља.

РОДИТЕЉ                                                                     ЗА УСТАНОВУ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *