Програми установе

ПРОГРАМИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА УСТАНОВЕ

Програми се у ПУ „Гимназион“ реализују у малим групама које чине оптималну социјалну средину за дететов развој. Базични програм васпитно-образовног рада у целодневном боравку се заснива на програмском документу Опште основе предшколског програма и обухвата:

Програм рада са децом узраста од једне до три године: Основни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом узраста до три године су унапређивање целокупног телесног, интелектуалног и социоемоционалног развоја. Поштовање и уважавање потреба, интересовања и могућности и процена достигнутог степена психофизичког развоја појединца и групе јесу основа за планирање васпитно-образовног рада.

Програм рада са децом од три до пет и по година усмерен је на развијање свих потенцијала личности, развијање свети о себи, другима и свету око себе кроз брижљиво одабране циљеве и типове активности у области физичког развоја, социо-емоционалног, когнитивног развоја, развоја еколошке свести, комуникације и стваралаштва.

Припремни предшколски програм је фокусиран на припрему за школу и садржи циљеве и типове активности за све аспекте развоја. Глобални задаци на реализацији Припремног предшколског програма у Установи су: стварање услова за подршку дечјем развоју и напредовању кроз игру и учење; подстицање самосталности код деце, кроз развој свести о себи и другима, као и кроз изграђивање радних навика; јачање социоемоционалне компетенције; стварање услова за богаћење дечјег животног искуства креирањем подстицаја за дечју активност и учење, подршка развоју интелектуалних функција и операција: мишљење, говор, памћење, опажање и машта; подршка физичком развоју; уважавање и подстицање природне дечје радозналости, потребе за сазнавањем и проширивањем искустава; подршка у систематизацији спонтаних дечјих сазнања о непосредном окружењу; стицање знања, формирање ставова и обликовање понашања које води развијању еколошке свести код деце; подстицање стваралачког и креативног изражавања; развијање почетних математичких појмова; подстицање комуникативне и стваралачке употебе говора; развијање интересовања за књижевне садржаје намењене деци; припрема за усвајање писмености: развој способноти разумевања значења написаног, гласовна анализа и синтеза и подстицање развоја графомоторике; неговање сарадње са родитељима; прихватање и неговање културних, етничких, верских и других специфичности деце; помоћ детету да успостави нове облике комуникације, развије способност самосталног решавања проблема, одговорност, радне навике, логичко мишљење; увођење деце у свет симбола и писане речи.

У раду са децом подстиче се лично искуство више него меморисање, активно и спонтано дечје ангажовање више него репродуковање, стваралаштво више него подражавање.

Избором и реализацијом додатних програма утиче се на побољшање квалитета васпитно образовног рада:

Школа енглеског језика се заснива на великом броју садржаја и активности примерених деци предшколског узраста. Кроз игру, песму, забаву, цртање и глуму деца усвајају основна знања енглеског језика развијајући способност говора и слушања.

Програм ликовног изражавања и стварања доприноси неговању и развијању визуелне и ликовне културе деце откривајући им могућности разних просторних решења и оспособљавајући их за нова, разноврсна и необична просторна трагања, дводимензионалним и тродимензионаланим представљањем њима блиских тема и погодних мотива. 

Логопедски програм орјентисан је на рад у пару или индивидуално са децом која имају потешкоће у изговору појединих гласова. Редован систематски преглед деце од стране логопеда обава се почетком радне године. Са децом којој је потребан логопедски третман ради се једном до два пута недељно.

У складу са интересовањима родитеља оганизују се излети, зимовања и летовања деце.

Снаге установе су: задовољни родитељи и деца – негује се позитивна клима, богата средина за учење и развој, професионалан кадар, садржајан програм, стално иновирање праксе, квалитетни додатни програми, стручно усавршавање запослених, тимски рад на ниову вртића, традиција саживота деце обе васпитне групе, васпитање игром и уметношћу, васпитање у духу традиционалних и породичних вредности, индивидуализован приступ, рад у малим групама.

На темељу достигнутог квалитета могуће је даље унапређење процеса планирања васпитно-образовног рада, праћење напредовања деце, сарадње са породицом и инклузивне климе вртића.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *