Извештај о раду

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ГИМНАЗИОН“

Број:

Датум:

Чачак, Градски бедем 14а

 

 

И З В Е Ш Т А Ј

О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ГИМНАЗИОН“ ЧАЧАК

ЗА РАДНУ 2016./2017. ГОДИНУ

 

На основу члана 57. став 1. тачка 2. и чланa 89. Закона о основама система образовања и васпитања као и члана 23. Статута ПУ „Гимназион“ Управни одбор Установе, на седници, одржаној 11. 09. 2017. године, донео је

 ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај о радау ПУ „Гимназион“ из Чачка за школску 2016/2017. годину.

Образложење

На основу члана 57. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања Управни одбор Установе је надлежан за усвајање Годишњег извештаја о раду Установе.

Годишњи Извештај о раду установе израђује се и усваја најкасније до 15. септембра.

 

председник

Управног одбора

 _________________

   У Чачку, 11.09.2017. год.                                                        Јелена Арсић

 

САДРЖАЈ

 

1.     ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ…………………………………………………………………. 2
2.    ИСКОРИШЋЕНОСТ КАПАЦИТЕТА……………………………………………………………… 2
3.    ПРОСТОР И ОПРЕМЉЕНОСТ ……………………………………………………………………… 3
4.    ПРИГОДНИ И ПОВРЕМЕНИ ОБЛИЦИ РАДА……………………………………………… 3
5.    ДОДАТНИ ПРОГРАМИ …………………………………………………………………………………. 4
6.    КАДРОВИ ………………………………………………………………………………………………………… 4
7.    УСЛУГЕ ДЕЦИ  И ПОРОДИЦИ ……………………………………………………………………… 5
8.  ПРОГРАМ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА……………………………………………….. 6
  1) васпитно образовни рад са децом до три године ………………………………… 6
  2) васпитно образовни рад са децом од три до пет и по година …………… 7
  3) припремни предшколски програм ……………………………………………………….. 8
  4) сарадња са породицом …………………………………………………………………………… 9
  5) сарадња са локалном заједницом ………………………………………………………… 9
 
 1. ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ………………………………… 10
  10.  ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ …………………………………………………..…………..… 10
 

       – 1 –

 1. ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

                                  Основна делатност Установе је организовано васпитање и образовање, нега, превентивно-здравствена заштита, социјални рад, исхрана, одмор и рекреација деце од једне до седам година.

Васпитно образовни рад се одвијао у осам васпитних група: четири јаслене, три вртићке и једна група ППП.

Програм рада је током радне 2016/2017. године реализован у целодневном боравку са 90 деце узраста до три године и са 91 деце узраста до 6,5 година.

 

  ОБЛИЦИ РАДА 1.09. 2014.  – 1.09.2015.
број група број деце
I ЦЕЛОДНЕВНИ 11 h ОБЛИК РАДА ЈАСЛЕ (од 1 год. до 3 год.) 4 90
II ЦЕЛОДНЕВНИ 11 h ОБЛИК РАДА  ВРТИЋ (од 3 до 6,5 година) 4 91
СВЕГА: 8 181

 

Напомена: Број уписане деце у јаслицама је читаве године био константно висок. Током године опремани су нови простори и формиране нове групе.

Нека деца су се током године исписала, нека су прешла из јаслене групе. Око 70% деце похађа вртић редовно.

 

 

 1. ИСКОРИШЋЕНОСТ КАПАЦИТЕТА

 

Од када је општина Чачак почела да субвенционише трошк ове боравка деце у приватним предшколским установама капацитети Установе су више него попуњени. Интензивно се траже и опремају нови простори како би се одговорило на појачано интересовање родитеља за упис деце у установу.

 

– 2 –

Током радне 2016.72017. године Установа је користила изнајмљени простор у улици Свети сава 88 у чачку. За рад у издвојеном одељењу Установа је добила решење о верификацији од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Просечна присутност током радне године била је 74%.

 

 1. ПРОСТОР И ОПРЕМЉЕНОСТ

 

Набављању дидактичког и потрошног материјала поклања се велика пажња. Током читаве радне 2016./2017. године опремао се вртић. Уређени су нови простори у дворишту вртића, обновљен је пешчаник, офарбане стазе, набављена је дидактика за нову групу и обновљена она у старим групама… Купљена је још једна велика трамболина,  и неколико мањих базена за вреле летње дане. У двориште РЈ „Исток“ постављена је велика справа за игру и вежбање деце.

Водило се рачуна о набавци потрошног материјала и материјала за креативни рад. У сваком тренутку исти је у довољним количинама био доступан деци, како током вођених, тако и током слободних активности.

За почетак грејне сезоне набављена је и инсталирана још једна топлотна пумпа која греје РЈ „Исток“. Системи за грејање је редовно сервисиран и одржаван, електрична и водоводна инсталација такође.

Крајем радне године набављени су и системи за хлађење за РЈ „Исток“ како би деци били пријатнији врели летњи дани.

 

 

 

 1. ПРИГОДНИ И ПОВРЕМЕНИ ОБЛИЦИ РАДА

 

У радној 2016./2017. години у интересу побољшања дечјег здравља Установа је организовала зимовања деце на Копаонику и Руднику, летовање у Чању и на Тари. Неколико лепих излета обогатило је дечје искуство.

ДЕСТИНАЦИЈА БРОЈ ГРУПА БРОЈ ДЕЦЕ
ЗИМОВАЊЕ

јануар 2016. год.

 

РУДНИК

 

1

 

13

ЗИМОВАЊЕ

фебруар 2016. год.

 

КОПАОНИК

 

1

 

18

 

ЛЕТОВАЊЕ

јуни 2016. год.

 

ЧАЊ

 

1

 

13

 

ЛЕТОВАЊЕ

август 2016. год.

 

ТАРА

 

2

 

56

ИЗЛЕТИ

октобар 2015. године

 

 

мај 2016. године

 

Јагодина ЗОО врт, музеј воштаних фигура, Завичајни музеј

 

Београд, Музеј науке и технике, Зоо врт, вожња бродом Ушће

 

1

 

 

3

 

 

31

 

 

56

 

 

Превоз деце за све дестинације организован је квалитетним, удобним и климатизованим аутобусима. Смештај деце је организован у објектима који се налазе ван транзитних путева. Обезбеђена је исхрана примерена дечјем узрасту: три оброка и две ужине, обезбеђена лекарска служба са дежурством од 24 часа, као и стручни тим аниматора. Боравак деце је реализован према предвиђеном програму поштујући жеље родитеља.

 

 

 

 1. ДОДАТНИ ПРОГРАМИ

 

 

Додатни програми рада реализовани су у зависности од интересовања деце и родитеља.

Током читаве радне године ангажовањем сарадника ван Установе радиле су школа енглеског језика, ликовно стваралаштво и школа шаха. Часови су одржавани два пута недељно у послеподневном термину: од 15,30 до 16 часова, како не би ометали преподневни програм који реализују васпитачи Установе.

Родитељи су редовно информисани о свим садржајима путем паноа и непосредног контакта са васпитачима и предавачима. У пригодним приликама рад са децом презентован је родитељима (јавни час, приредба…).

Са децом је по потреби радио логопед једном недељно у послеподневном термину.

 

– 4 –

 

БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 45 деце – 4 групе
ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО 20 деце – 2 група
ЛОГОПЕД 6 деце

 

 

 1. КАДРОВИ

 

На реализацији Програма рада радило је 17 радника, од чега шеснаест у непосредном раду са децом и један на одржавању хигијене. Повремено су ангажована три спољна сарадника.

 

школска спрема
рб радно место висока виша средња послови
1. педагог 1 стручни и организациони
2. васпитач 8 рад са децом од 3 до 7 година
 

3.

медицинска сестра васпитачког смера  

6

рад са децом јасленог узраста

превентивно здравствени рад

 

4.

 

спремачица

2 одржавање хигијене
5. административни радник 1 административни послови
6. спољни сарадници 3 различити облици рада

Запослени нису били на боловању или неком другом одсуству, изузев државних празника и редовних годишњих одмора.

Током године су два васпитача приправника обавила приправнички стаж. Први део испита за лиценцу заказан је за октобар 2017. године. Том приликом ће већи брооој запослених полагати испит за лиценцу.

 

 

 

 

 • 5 –

 

 1. УСЛУГЕ ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ

 

Исхрана деце у предшколској установи је пресудан фактор за њихов правилан и несметан развој због чега је регулисана посебним прописима.

Деца у предшколској установи „Гимназион“ дневно проведу између осам и девет сати, и за то време конзумирају три оброка (Д+У+Р). Ужина између доручка и ручка је воћна. Према важећем нормативу исхрана у колективу сваког

дана сходно узрасту треба да надокнади 70-75% дневних потреба у енергетским и градивним материјама и 90-100% у витаминима и минералима. Храна се набавља код одговарајућег, провереног произвођача (Хроно клопа) према унапред планираном јеловнику, који је исти за јаслице и вртић, с тим што је количина оброка прилагођена узрасту деце.

 

У 2016./2017. години ПУ „Гимназион“ је имала шест дистрибутивних кухиња у којима су запослени сервирали храну, прали, дезинфиковали и складиштили посуђе. Јеловник је састављан у складу са потребама деце и родитеља, сезонски свежим намирницама и важећим нормативима.

Завод за јавно здравље редовно је узимао узорке оброка и брисеве са посуђа, есцајга, радних површина. Сви запослени су имали уредне санитарне књижице.

Формирању здравих навика у исхрани деце посвећена је посебна пажња. Деца старије групе учествовала су у постављању и распремању столова приликом обедовања.

 

 

 

 1. ПРОГРАМ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА

 

 

 

Реализација Програма васпитно образовног рада Установе током 2016./2017. године текла је према утврђеном плану. Задаци планирани у складу са Општим основама предшколског програма, Развојним планом Установе и годишњим Програмом Установе, реализовани су у циљу обезбеђивања квалитета целокупног васпитно образовног рада.

 

– 6 –

 1. Васпитно-образовни рад са децом узраста до три године

Основни задатак неге и васпитно образовног рада са децом односио се на унапређивање целокупног телесног, интелектуалног и социоемоционалног развоја.

Планирање неге и васпитно-образовног рада са децом овог узраста одвијало се у складу са Општим основама програма неге и васпитања  деце узраста до три године и актуелном стручном литературом. Континуирано су се пратила и уважавала интересовања, потребе и могућности деце. Приликом креирања програма усклађивани су циљеви и захтеви са достигнућима у психофизичком развоју деце, поштовале су се и уважавале дечје потребе, интересовања и могућности.

Приоритетни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом до три године односили су се на:

 • унапређење планирања, евидентирања и евалуацију васпитно образовног рада

Током рада на одабраним темама медицинске сестре су користиле разноврсну стручну литературу: «Корак по корак 1», «Говор деце раног узраста» аутора Радмиле Ивановић,  «Активности намењене деци узраста до три године» Центар за интерактивну педагогију и др. У циљу усклађивања васпитно образовних поступака између вртића и куће уређиван је пано за родитеље са

предлогом активности за породичне игре (веза започетих активности са кућом). Медицинске сестре у јасленој групи настојале су да савладају договорени начин вођења документације (посматрање, планирање, реализација, евалуација васпитно образовног рада).

Током године, с времена на време вршене су измене у смислу обогаћивања средине за учење и развој, набавка нових и подстицајних средстава, играчака и литературе за децу и одрасле. Неговао се истраживачки приступ пракси. Свакодневно су стваране прилике за интеракцију деце јасленог узраста и вртића кроз заједничке игре и активности.

Музика је коришћена као подлога за различите активности и дневне рутине.

 

 1. Васпитно образовни рад са децом од три до пет и по година

Планирање, програмирање и евалуација васпитно образовног рада са децом овог узраста одвијали су се у складу са Општим основама програма васпитно образовног рада деце ураста од 3 до 5,5 година, Предшколским

–  7 –

 

програмом дечјег вртића уз праћење и уважавање могућности, потреба и интересовања деце. Праћење постигнућа одвијало се са циљем индивидуализације рада са децом.

Током радне године радило се на остваривању следећих циљева:

 • формирање позитивне слике о себи
 • развијање поверења у себе и друге
 • формирање социјалних и моралних вредности у складу са хуманим и демократским принципима
 • развијање интелектуалних капацитета
 • култивисање дечјих емоција и неговање односа ненасилне комуникације
 • развој здравих животних навика
 • развијање моторних спретности и способности
 • подстицање креативности
 • развијање свести о значају заштите и очувања природне и друштвене средине.

Приоритетан задатак односио се на: унапређење планирања, евидентирања и евалуацију васпитно образовног рада.

Током читаве године деци су нуђени прикладни текстови за драматизацију. Рађене су имитативне игре, пантомима, различити начини експресивног изражавања радњи, покрета и осећања.

Започела је израда портфолија, бележење напредовања у развоју за свако дете понаособ. Нека деца су стекла навику да чувају своје продукте, да их самостално одлажу, с времена на време разгледају, показују једни другима. Пажљиво се односе према својим фасциклама и продуктима рада.

Интелектуални развој деце подстицан је како новим средствима и играчкама, тако и увођењем вежби из Менса програма. Деца која редовно долазе све самосталније користе простор и време током целодневног боравка. Старија деца учествују у изради дневних и недељних планова, јеловника. Врло спремно предлажу игре и активности које би желели, доносе у вртић потребне реквизите за оно што желе да раде. Укључују се путем договора и радним ангажовањем у готово све дневне активности и рутине.

Приликом израде недељних планова водило се рачуна о равномерној заступљености различитих типова садржаја и активности, са циљем да се подстакну сви аспекти развоја детета. Сазнајни развој и подршка самосталности,

 • 8 –

 

активан однос према средини за учење били су у центру пажње одраслих приликом извођења планираних активности. У свакодневним рутинским, али и у планираним акцијама и активностима водило се рачуна о томе да дете што је могуће чешће оствари право на избор што је захтевало од њега да претходно посматра, процењује и одлучује. Како су научила, деца су бирала простор, материјале, партнере за игру и сл. Радни листови, часописи и слични дидактички материјали користили су се свакодневно, све чешће и све успешније. Сва деца старије мешовите групе радила су са одговарајућим штампаним материјалима за рад.

Као и претходних година раздвајала су се деца старија и млађа од 4 године приликом извођења активности. То је захтевало посебан приступ при планирању. Осмишљаване су посебне активности за млађе, односно за старије малишане ове групе.

О процесима планирања, реализације и евалуације уредно је вођена прописана документација.

Као и код деце јасленог узраста и овде је музика коришћена као подлога за различите активности и днавне рутине.

 

 1. Припремни предшколски програм

У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања  за децу која у септембру 2017. године полазе у школу реализован је Припремни предшколски програм као део обавезног деветогодишњег образовања и васпитања. Планирање, програмирање и евалуација припремног предшколског програма одвијало се у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања, Предшколским програмом дечјег вртића и стручном литературом, уз праћење и уважавање дечјих могућности, потреба и интересовања.

Током радне 2016./2017. године у Припремном предшколском програму било је тринаесторо деце. Сви су користили услуге Установе од своје друге, треће године.

Водило се рачуна о целокупном развоју све деце у Припремном предшколском програму, али и о њиховим индивидуалним особеностима, навикама и интересовањима.

Настављена је сарадња са Основном школом «Вук Караџић» у циљу успостављања континуитета у образовању. Деца вртића присуствовала су

 

–  9 –

 

школском часу. Током обележавања Дечје недеље интензивно су се дружила деца вртића са децом ОШ «Вук Караџић».

 

 

 1. Сарадња са породицом

Родитељи су током године били активни учесници у различитим активностима вртића. Сарадња са породицом се одвијала кроз учешће у изабраним темама рађеним током године, припеме за прославу Нове године, заједничке шетње у природи… Запажено је да готово сви родитељи активно прате информације на паноу, понављају садржаје и игре које су деца савладала у вртићу. На њихов захтев сви текстови, приче и песме које се обрађују, актуелна дешавања редовно се ажурирају на сајту Установе. Исти је пријављен и активиран током 2012./2013. године како би се олакшао процес информисања родитеља. Током године поједини родитељи доносили су потрошни материјал, изабране сликовнице, маске за драматизације и сл. Размена информација о постигнућима деце, жељама и предлозима деце и родитеља обавља се углавном приликом свакодневних сусрета. Све чешће родитељи долазе са предлогом и идејама за нове акције у вртићу. Прате све најаве за активности намењене деци како у Чачку, тако и у другим центрима и срединама и предлажу учешће у њима. Не ретко доносе и литературу са  садржајима које би желели да буду уврштени у програм вртића.

У складу са основном концепцијом Установе није одређен дан отворених врата. Родитељи, по жељи свакога дана могу да буду присутни и активно укључени у живот вртића.

 

 1. Сарадња са локалном заједницом

Запослени у Установи користе различите прилике за сарадњу са локалном заједницом. У септембру месецу деца су учествовала у Великој планинској трци коју организује ПД «Каблар. У више наврата деца Установе укључивана су у редовне активности Планинарског друштва «Каблар». Нека деца и родитељи чланови су овог друштва. Остварена је сарадња са Основном школом «Вук Караџић».

Деца Установе посетила су све дечје представе и филмове у Дому културе, као и пригодне програме (Свети сава, фолклорна и плесна друштава, дечји песници…) који су били на програму током радне 2016./2017. године.  Током јануарских дана сарађивали смо са мађионичарима на тргу.

– 10 –

 

Деца су учествовала и на манифестацијама које се одржавају у градском парку (Јесења променада, еколошки фестивал, Зелена долина, Еко квиз…).

У циљу очувања здравља деце Установе остварена је сарадња са Заводом за јавно здравље и педијатријском ординацијом «Др. Радојичић».

У јуну 2017. године физијатар је прегледао сву децу установе. Након систематског прегледа одржан је родитељски састанак током којег је договорено да се од септембра 2017. године у сарадњи са физиотерапеутима изводе превентивно корективне вежбе током дневног боравка детета.

Најчешћи организовани изласци изван Установе (осим свакодневних шетњи) били су у играонице у граду поводом прославе дечјих рођендана.

 

 

 1. програм превентивно здравствене заштите

 

Брига о здрављу и безбедности деце приоритетан је задатак Програма превентивно здравствене заштите.

Активности из ове области су у Установи реализовали сви запослени уз помоћ здравствених радника изван Установе. Превентивне прегледе обављао је др. Зоран Радојичић. Деца која имају потребу за даљим третманом упућивана су одговарајућем специјалисти: физијатар, хирург, очни лекар… Два пута током године обављен је преглед зуба код стоматолога.

Током године деца су обољевала од инфекција горњих и доњих респираторних путева. Није било инфективних болести, нити епидемија.

Сви родитељи упознати су са здравственом заштитом која се спроводи у вртићу, као и са дневним распоредом оброка, квалитетом хране коју деца узимају у вртићу. У обавези су да доводе само здраву децу и да доносе потврде издате од стране педијатра да дете може у колектив.

Пригодним активностима у вртићу обележени су: Светски дан дојења, Дан здравља, Борбе против пушења, Светски дан хране, Дан доброте.

Током читаве радне године набављана су квалитетна средства за одржавање хигијене простора у којем бораве деца.

 

– 11 –

 

 1. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

Током радне 2016./2017. године у Установи није било деце којој је потребна социјална заштита. Скоро сва деца живе у комплетним породицама, са запосленим родитељима и доброг су материјалног стања. Родитељи пажљиво прате развој деце, брижни су према дечјим потребама и ангажовани на васпитању и образовању деце у циљу оптималног подстицања раног развоја.

Поред Установе старија деца све више похађају додатне активности у вечерњим часовима: гимнастика, школа спорта, ролера, карате…

Нису евидентирани случајеви злостављања или занемаривања деце.

 

 

 

 

 

ОСНИВАЧ УСТАНОВЕ

____________________

Весна Милошевић

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *